เดือนเมษายน 61 ทางมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระขึ้น บริเวณบนเรือแก้วกุศลธรรม | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

เดือนเมษายน 61 ทางมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระขึ้น บริเวณบนเรือแก้วกุศลธรรม

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ