27 พ.ย. 61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน มอบถวายโต๊ะแลคเชอร์ คณะสงฆ์ อำเภอเชียงแสน ณ วัดพระธาตุผาเงา จำนวน 200 ตัว เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

27 พ.ย. 61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน มอบถวายโต๊ะแลคเชอร์ คณะสงฆ์ อำเภอเชียงแสน ณ วัดพระธาตุผาเงา จำนวน 200 ตัว เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ