31 ส.ค.61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบเงินสนับสนุน บัตรชมคอนเสิร์ตการกุศล“รวมน้ำใจสู่ชาวไตลื้อ จังหวัดเชียงราย” เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา และเด็กยากจนในถิ่นธุรกันดาร การจัดซื้ออุปกรณ์ | ภาพกิจกรรรม มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน จ.เชียงราย

31 ส.ค.61มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน ได้มอบเงินสนับสนุน บัตรชมคอนเสิร์ตการกุศล“รวมน้ำใจสู่ชาวไตลื้อ จังหวัดเชียงราย” เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้กับ บุตร ธิดา และเด็กยากจนในถิ่นธุรกันดาร การจัดซื้ออุปกรณ์

ย้อนกลับ

 

ย้อนกลับ