ตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
สูง 17.99 เมตร ด้วยศิลปะล้านนา

หลักการและเหตุผล


เนื่องจากในมหามงคลสมัยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระพรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ72 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2547 กระทรวงมหาดไทย คณะสงฆ์และจังหวัดเชียงราย ได้จัดสร้างพระพุทธนวล้านตื้อ พระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15 เมตร ประดิษฐาน ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งสร้างแทนองค์เดิมที่จมลงแม่น้ำโขงหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน สมัยรัชกาลที่ 3

อำเภอเชียงแสนเป็นถิ่นแห่งประวัติศาสตร์ แหล่งอริยธรรมมากมายโดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนาซึ่งเป็นที่ทราบดีของชาวล้านนา และได้เคยค้นพบพระรัศมีสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ชิ้นหนึ่งจากลำน้ำโขงหน้าเมืองเชียงแสน(ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงแสน) ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระรัศมีของพระเจ้าล้านตื้อที่เคยประดิษฐานณ เกาะดอนแท่นบริเวณหน้าที่ว่าอำเภอเชียงแสนและสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงแสน แล้วต่อมาเกาะดังกล่าวจมลงในลำน้ำโขงพร้อมพระเจ้าล้านตื้อสืบจนทุกวันนี้

กระทรวงมหาดไทย คณะสงฆ์และจังหวัดเชียงราย จึงมีความเห็นร่วมกันว่าดินแดนเชียงแสนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งประวัติศาสตร์อารยธรรมทั้งพระเจ้าล้านตื้อถือเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนในอนุภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งหากค้นพบและสามารถนำขึ้นมาจากลำน้ำโขงได้ก็อาจจะมีปัญหาในการอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของจนกลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศและพุทธศาสนิกชนในอนุภูภาคลุ่มแม่น้ำโขงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นชอบกันว่าควรจะถือเอาพระพุทธรูปเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯที่ได้จัดสร้างไว้ถวายเป็นมหามงคลแด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เป็นองค์แทนพระเจ้าล้านตื้อ โดยร่วมใจกันถวายนามว่า “พระพุทธนวล้านตื้อ” พระเชียงแสนสี่แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติฯ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถครบรอบ 72 พรรษาวันที่ 12สิงหาคม2547

2. เพื่อเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลก

3. เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนและอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น

4. เพื่อเป็นเป็นการส่งเสริมสร้างสัมพันธ์กับประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง อันได้แก่ ประเทศ ไทย ลาว พม่า จีน

สถานที่ตั้งดำเนินการก่อสร้างและภูมิทัศน์


ดำเนินการก่อสร้างและปรับแต่งบนพื้นที่ประมาณ 6 ไร่ (จากสำนักงาน ต.ม. – สถานีอนามัยสบรวก ) สร้างพระเชียงแสนเฉลิมพระเกียรติฯ 4 องค์ เพื่อมอบไว้ 4 ประเทศ องค์ที่ 1 ยิ่งใหญ่สุดในพุทธภพขนานนามว่า“พระพุทธนวล้านตื้อ” สร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ปิดด้วยทองบุศราคัม ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15 เมตร น้ำหนัก 69 ตัน ประดิษฐานบนเรือแก้วกุศลธรรม ขนาดเรือกว้าง 22 เมตร ยาวจากหัวเรือถึงท้ายเรือ89 เมตร ส่วนองค์ที่ 2 -4 ขนาดหน้าตักกว้าง 72 นิ้ว รอมอบให้แคว้น 12 ปันนา ประเทศจีนตอนใต้ จ.ท่าขี้เหล็กประเทศพม่า และแขวงบ่อแก้ว ประเทศลาว และสร้างตุงหลวงเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สูง 17.99 เมตร ด้วยศิลปะล้านนาอันงดงาม สร้างซุ้มประตูโขง ณ บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จัดแต่งภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ สร้างความร่มรื่นและบรรยากาศการชมวิวทิวทัศน์ให้ดึงดูดใจ และได้จัดสร้างที่จอดรถขนาดใหญ่เพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

งบประมาณในการดำเนินงาน

วงเงินในการจัดสร้างประมาณ 69 ล้านบาท โดยรวมทั้งภาครัฐและราษฎรเงินบริจาคจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย 1 ล้านบาทเงินอุดหนุนรัฐบาล 5 ล้านบาทคณะผ้าป่าจาก ฯพณฯประมวล รุจนเสรี รมช.มท. 6 ล้านบาทคุณจิรฐา อานุภาวรรม 5 ล้านบาทคณะผ้าป่า ฯพฯประชา มาลีนนท์ รมช.มท. 2 ล้านบาทเงินบริจาคและคณะผ้าป่าผู้ว่าฯ นรินทร์ พานิชกิจ 10 ล้านบาทเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย 12 ล้านบาทค่าเช่าบูชาวัตถุมงคลซึ่งปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ราว 14 ล้านบาท

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

พระธรรมราชานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 6 วัดพระแก้ว จ.เชียงราย

ครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสวโร วัดพระธาตุดอนเรือง จ.ท่าขี้เหล็ก สหภาพเมี้ยนมาร์

ฝ่ายฆารวาส นายเสนาะ เทียนทอง (ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี)

นายประมวล รุจนเสรี (รมช.กระทรวงมหาดไทย)

นายนรินทร์ พานิชกิจ (ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย )

ผู้ร่วมออกแบบ อาจารย์ถวัลย์ ดัชนี (ศิลปินแห่งชาติ)

อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ (ศิลปินแห่งชาติ)

อาจารย์กนก วิศวะกุล (ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ด้านศิลปวัฒนธรรม)

นายสมเกียรติ เจิมศักดิ์ (ประธานชมรมพระเครื่อง จ.เชียงราย )

รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

๑. นายกนก วิศวะกุล ประธานกรรมการมูลนิธิฯ

๒. นายสนอง สมินทรปัญญา รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ

๓. นายมงคล สิทธิหล่อ รองประธานกรรมการ

๔.นายประพันธ์ คำจ้อย รองประธานกรรมการ

๕. นายวิชัย เชษฐบดี กรรมการ/เลขานุการ

๖.นางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว กรรมการ/เหรัญญิก

๗. นายนิกร เหล่าวานิช กรรมการ/ประชาสัมพันธ์

๘. นายบุญถิ่น นวลใหม่ กรรมการ

บัญชีมูลนิธิพระเชียงแสน

ธ.กรุงไทย สาขาเชียงแสน เลขบัญชี 546 0 30348 6 มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน

ธ.ออมสิน สาขาเชียงแสน เลขบัญชี 020199044783 มูลนิธิพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน